วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก
ด้านการเป็นอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
เราใส่ใจในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ผ่านนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย
เกี่ยวกับ เอส.พี.เอส.
เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลก

ที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้าน และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างออกไป อีกทั้งยังมีคุณภาพสูง ดีไซน์โดดเด่นทันสมัย มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์ให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทิศทางเชิงกลยุทธ์

ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
มุ่งเน้นคุณภาพที่เหนือกว่า มาตรฐานสากล
เสริมสร้าง พันธมิตรที่แข็งแกร่ง
เสริมสร้างฐานลูกค้า และการเติบโตทางธุรกิจ

ค่านิยมองค์กร

W
World Class Standard
มุ่งมั่นรักษาและต่อยอดมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับโลก ทั้งด้านกระบวนการทำงาน สินค้าและบริการ
I
Innovation
วางตัวเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งเรื่องสินค้า กระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการทำงาน
C
Creativity
เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้วยการสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
B
Bravery
มีความพร้อมในการเผชิญกับการทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการแสดงออกและการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
E
Entrepreneur Spirit
ด้วยจิตวิญญาณในการทำงานแบบผู้ประกอบการ เป็นการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำ รู้จักวางแผนรวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ต่อตัวเอง องค์กรและสังคม
S
Sustainability
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่มิติด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการพิจารณาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้านสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และด้านบรรษัทภิบาลจะพิจารณาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
T
Teamwork Spirit
ทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นบริษัทคนไทยชั้นนำระดับโลก ด้วยการรับฟังและคารพในความคิดต่างอยู่เสมอ