บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดทำมาตรการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในการรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงาน สังคม และชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานการดำเนินงาน คู่มือปฏิบัติงานที่ถูกต้อง