บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ทำการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศมานานกว่า 55 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ฟันฝ่าวิกฤตต่างๆมาได้ และเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

โดยความยึดมั่นในการบริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้นวัตกรรมในการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์จากมาตรฐานของประเทศคู่ค้าทุกประเทศทั่วโลก

ในปี 2565 ที่ผ่านมา โลกได้เผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหม่ สืบเนื่องจากการทำสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว วิกฤตค่าเงินทำให้เกิดผลกระทบกับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมไปถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นในทุกๆด้าน การจัดส่งวัตถุดิบที่มีความล่าช้า คู่แข่งมีการทุ่มตลาดอย่างรุนแรง (dumping) แม้ว่าบริษัทฯ ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทาย แต่ด้วยมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทำให้บริษัทยังคงสร้างยอดขายได้ในระดับเดิม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการยกระดับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งเป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาสินค้าที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ใน 3 กลุ่มสินค้า คือ
  • Home Furniture & Decoration
  • Office Furniture
  • Children Furniture
รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกับพันธมิตรทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลฟ์ (Omni Channel) เพื่อปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการรับจ้างผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้สนับสนุนบริษัทฯ ทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯ ยังคงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านตลอดไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท
นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร