เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค รับรางวัล Green Industry ระดับที่ 4

10 August 2023

บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ อย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศให้รางวัล Green Industry ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ให้กับ บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดย ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว