โครงการเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก) เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ใน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข่าวอื่นๆ