มอบทุนการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรของบริษัท ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน เปิดโอกาสให้สิทธิ์การลาเพื่อศึกษาต่อสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาและส่งเสริมพัฒนาทักษะ

Other News