โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

03 April 2023

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะนักศึกษา จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 37 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเรือน และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของบริษัทฯ ภายใต้ “โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์” ให้การต้อนรับโดยคณะผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน